Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Knoowy.

1 Definities
Gebruiksvoorwaarden: De voorwaarden zoals in dit document beschreven.
Knoowy: De aanbieder van de website. Knoowy V.O.F. is gevestigd aan de Eburonenweg 20, 6224 HW in Maastricht. KvK-nummer: 51888521, BTW-nummer: NL850214427B01. U kunt contact met ons opnemen via e-mail: [email protected].
Gebruiker: De natuurlijke persoon waarmee Knoowy een overeenkomst aangaat.
Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Product: Een document, bundel of oefenvragen die men te koop kan aanbieden.
Verkoper: Een gebruiker die een product te koop aanbiedt.
Koper: Een gebruiker die een product koopt.
Tutor: Een gebruiker die een dienst aanbiedt.
Opdrachtgever: Een gebruiker die een tutor heeft geboekt.
Studiebot: De vraag en antwoord service die Knoowy aanbiedt.

2 Toepasselijkheid
2.1 De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat gemaakt wordt van Knoowy.

2.2 Bij het aanmelden op Knoowy wordt u gevraagd de voorwaarden te lezen en te accepteren. Zonder acceptatie mag er geen gebruik worden gemaakt van de website.

2.3 Je staat er jegens Knoowy voor in dat je handelt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Knoowy voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.

2.4 Knoowy is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele voorwaarden vindt je op de website. De gebruiker wordt te allen tijde op de hoogte gesteld van wijzigingen. Indien je het gebruik van Knoowy voortzet na wijziging of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk.

3 Account en profiel
3.1 Om producten te kopen en te verkopen bij Knoowy, open je een account zoals beschreven staat op de website. Knoowy kan naar eigen inzicht besluiten een gebruiker geen account te verstrekken. Het aanmaken van nepaccounts is niet toegestaan.

3.2 Bij de aanmaak van een account, sta je er jegens Knoowy voor in dat je alle benodigde account gegevens compleet, naar waarheid en juist invult. Je stemt met de aanmaak van een account ermee in dat Knoowy jouw gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van de website. Raadpleeg hier ons Privacy beleid.

3.3 Indien je jonger bent dan zestien (16) jaar, heb je toestemming nodig van je ouder(s) of voogd om een account te mogen aanmaken. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaar je dat je ten minste 16 jaar oud bent of dat je toestemming hebt gekregen van je ouder(s) of voogd een account te openen.

3.4 Na de aanmaak van een account blijf je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de verstrekte gegevens. Knoowy stelt zich niet verantwoordelijk voor eventueel gebreken veroorzaakt door onjuiste of incomplete gegevens van de gebruiker.

3.5 Je mag geen account openen op naam van een ander persoon, tenzij deze persoon je daar toestemming voor heeft gegeven.

3.6 Je bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van je accountwachtwoord en je zult anderen geen toegang verlenen tot Knoowy met behulp van jouw account. Je bent zelf aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming.

3.7 Knoowy behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging aanmeldingsvereisten en webcontent te wijzigen, zonder op enigerlei manier schadeplichtig te zijn naar de gebruiker toe.

3.8 Door de aanmaak van een account verleen je aan Knoowy een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om gegevens uit je profiel openbaar te maken.

3.9 Je lidmaatschap mag je op ieder gewenst moment beëindigen.

4 Intellectueel eigendomsrecht
4.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de service en de informatie die Knoowy aanbiedt berusten bij Knoowy.

4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Knoowy je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om bestanden en gegevens, die door de website ter beschikking worden gesteld, te bekijken. Het is niet toegestaan bestanden en gegevens te kopiëren, te verspreiden, openbaar te maken of op enig andere manier te gebruiken dan vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, tenzij Knoowy daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt niet voor bestanden en gegevens die u zelf in de website hebt ingevoerd.

5 Aansprakelijkheid
5.1 Knoowy is niet aansprakelijkheid voor enige schade aan de zijde van de gebruiker of derden, die opgelopen is door gebruik te maken van de diensten van Knoowy, tenzij anders in deze gebruiksvoorwaarden vermeld.

5.2 Knoowy is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de dienst die Knoowy verricht en/of uw gebruik van de website.

5.3 Knoowy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door derden die al dan niet gebruik maken van de diensten van Knoowy.

5.4 Gebruiker vrijwaart Knoowy voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door de gebruiker en/of onvoldoende naleving door gebruiker van enige verplichting jegens Knoowy, al dan niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

5.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Knoowy voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Knoowy ("eigen handelen") zelf en/of het bestuur van Knoowy uit te sluiten.

5.6 Verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele aangifte van inkomsten bij de Belastingdienst.

6 Tarieven en betalingen
6.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Een account aanmaken bij Knoowy is gratis.

6.3 De gebruiker bepaalt de prijs van de producten en diensten die op Knoowy worden aangeboden.

6.4 Knoowy fungeert enkel en alleen als platform waar gebruikers elkaar treffen en maakt geen deel uit van de overeenkomst die wordt gesloten tussen verkoper en koper, of tussen tutor en opdrachtgever.

6.5 Betalingen vinden plaats zoals aangegeven door Knoowy. Het is niet mogelijk en toegestaan betalingen op een andere manier te laten verlopen. De betaling dient te gebeuren op het moment dat je een overeenkomst aangaat.

6.6 De gegevens van Knoowy met betrekking tot de hoogte van de uitbetalingen aan gebruikers zijn leidend, tenzij de gebruiker haar gelijk kan aantonen.

6.7 Knoowy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent verkeerd aangeschafte producten. Geschillen omtrent producten en hun betalingen worden tussen Knoowy, de verkoper en de koper afgehandeld middels het restitutieformulier.

6.8 Knoowy behoudt zich het recht voor om tarieven van de dienst te wijzigen. Knoowy stelt hier gebruikers van tevoren per e-mail van op de hoogte.

6.9 Gebruikers hebben recht op uitbetaling wanneer men minimaal 15 euro saldo heeft. Saldo dat verworven is middels opwaardering telt hier niet in mee en kan niet worden uitbetaald. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens m.b.t. de uitbetaling, waaronder het juiste rekeningnummer en de juiste rekeninghouder.

7 Privacy
7.1 Tijdens het gebruik maken van de dienst, zul je (persoons)gegevens aan Knoowy verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy beleid van Knoowy en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

7.2 Bij het gebruik van de chatfunctie op Knoowy, sta je rechtstreeks in contact met andere gebruikers. Het is niet toegestaan deze gebruikers op welke wijze dan ook lastig te vallen, te intimideren, of andere contacten te hebben die in strijd zijn met normen en waarden. Misbruik kan leiden tot verwijdering van het platform.

7.3 Knoowy behoudt zich het recht voor om conversaties tussen gebruikers in te zien wanneer dat noodzakelijk wordt geacht. Voorbeelden hiervan zijn in het geval van het oplossen van een dispuut, en het nagaan van misbruik van de website en intimidatie onderling tussen gebruikers.

8 Uploaden
8.1 Je staat er jegens Knoowy voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de producten die je upload of aanmaakt. Je vrijwaart Knoowy en al aan haar gelieerde personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat enig product inbreuk maakt op het (intellectueel eigendoms)recht van derden. Alle door Knoowy gemaakte kosten en geleden schade door dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

8.2 Wanneer je een product uploadt of aanmaakt, sta je ervoor in dat:
(a) je bevoegd bent dergelijke actie te ondernemen en handelt naar de in deze gebruikersvoorwaarden omschreven voorwaarden.
(b) bestanden die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving.
(c) Knoowy niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook in verband met het onrechtmatig uploaden van bestanden.
(d) je bij uitsluitsel verantwoordelijk wordt gehouden voor alle licenties en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij in verband met het uploaden of aanmaken van een product.
(e) je geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, in contact brengt met de website.

8.3 Knoowy bemoeit zich niet met de correctheid van de inhoud van een product. Knoowy accepteert daarom ook geen enkele aansprakelijk voor producten die gebruikers uploaden of aanmaken op de website.

8.4 Je erkent en stemt er mee in dat je door het uploaden of aanmaken van een product naar de website, aan Knoowy automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om producten in het kader van het aanbieden op de website te verveelvoudigen en openbaar te maken.

9 Downloaden producten
9.1 Het is mogelijk producten voor de vastgestelde prijs te downloaden via de website. Voor het downloaden van producten moet je in het bezit zijn van een account.

9.2 Producten die door gebruikers worden gedownload, blijven voor dat account toegankelijk zolang het account en product op Knoowy staat. Indien het product door de verkoper wordt verwijderd, kan de gebruiker geen aanspraak meer maken op het reeds gedownloade product.

10 Studiehulp
10.1 Knoowy levert zelf geen diensten. Knoowy biedt slechts het platform aan waar tutoren en studenten elkaar kunnen vinden en afspraken kunnen maken.

10.2 Knoowy is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die voortkomt uit het niet vullen, het annuleren of het wijzigen van overeenkomsten tussen de tutor en de opdrachtgever.

10.3 Tutoren zijn verplicht om de gesloten overeenkomst na te komen. Bij het niet nakomen van de overeenkomst door de tutor, wordt het volledige bedrag teruggestort op rekening van de student. Verdiensten worden in dergelijke gevallen niet uitgekeerd aan de tutor. Is de deadline van een overeenkomst verstreken, dan is de tutor al uitbetaald en kan Knoowy geen interventie meer doen.

10.4 Overeenkomsten worden aangegaan tussen de tutor en de opdrachtgever. Knoowy is geen onderdeel van deze overeenkomst. Knoowy is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de diensten van tutoren. Knoowy is niet aansprakelijk voor het handelen van tutoren en opdrachtgevers. Knoowy kan bij geschillen wel bemiddelen tussen tutoren en studenten.

10.5 Overeenkomsten aangegaan tussen tutor en student komen niet in aanmerking voor annulering of restitutie op basis van de kwaliteit van de geleverde dienst, indien de dienst is geleverd volgens de omschrijving in de overeenkomst. Terugbetalingen op basis van persoonlijke smaak worden afgekeurd.

10.6 Wanneer het eindresultaat niet volgens de overeenkomst wordt geleverd, dan kan de koper een geschil starten.

10.7 Kopers kunnen hun ervaringen met tutoren delen door een beoordeling achter te laten.

10.8 Het is niet toegestaan om buiten Knoowy om afspraken te plannen, die niet via Knoowy worden verrekend. De opdrachtgever en de tutor zijn verplicht om overeenkomsten te sluiten via Knoowy.

10.9 Het is voor tutoren en studenten niet toegestaan om fraude te plegen. Voorbeelden van fraude zijn het volledig uitbesteden van het schrijven van verslagen of het voordoen als iemand anders voor een (digitaal) examen.

11 Studiebot
11.1 Gebruikers mogen de antwoorden van de Studiebot alleen gebruiken voor algemene (studie-gerelateerde) informatiedoeleinden. Het is niet toegestaan de antwoorden van de Studiebot rechtstreeks van Knoowy te kopiëren en door te laten gaan als eigen werk. De antwoorden gegenereert door Studiebot zijn auteursrechtelijk beschermd.

11.2 Knoowy is niet verantwoordelijk voor de volledigheid of juistheid van de antwoorden van de Studiebot.

11.3 De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vragen die aan de Studiebot worden gesteld. Dat betekent ook dat het antwoord van de Studiebot afhankelijk is van de input van de gebruiker. Knoowy is niet aansprakelijk jegens de gebruiker of derden voor enige schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de vragen die worden gesteld aan de Studiebot.

11.4 Knoowy behoudt zich het recht voor vragen en antwoorden van het platform te verwijderen, indien deze in strijd zijn met onze voorwaarden.

12 Herroepingsrecht
12.1 De gebruiker kan gedurende 14 dagen na aankoop zonder verplichte opgave van redenen de aankoop ontbinden. Knoowy mag de gebruiker te allen tijden vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van redenen verplichten.

12.2 De bedenktijd verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de gebruiker de betreffende aankoop bij Knoowy heeft gedaan.

12.3 Indien de gebruiker gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het restitutie-formulier.

12.4 Indien de gebruiker gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, zal Knoowy zorg dragen voor restitutie van het aankoopbedrag. Het volledige aankoopbedrag zal bijgeschreven worden op de Knoowy balans van de gebruiker en zal worden afgeschreven van de balans van de verkoper en Knoowy.

12.5 Vermeend misbruik van de restitutieregeling is niet toegestaan en kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap bij Knoowy.

13 Slotbepaling
13.1 Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de service en de website is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Wanneer Knoowy wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen gebruikers en Knoowy bestaan over op deze andere rechtspersoon.

13.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

13.4 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die tussen partijen zijn gemaakt. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

14 Beëindiging
14.1 De gebruiker heeft het recht op ieder gewenst moment zijn lidmaatschap bij Knoowy te beëindigen.

14.2 Knoowy behoudt het recht accounts te blokkeren en te verwijderen indien je handelt in strijd met deze voorwaarden.

14.3 Een account wordt als inactief geregistreerd wanneer gedurende een periode van twaalf opeenvolgende maanden geen activiteit op Knoowy is geweest, waaronder het bezoeken van het platform met je account.

14.4 Zodra je profiel als inactief is geregistreerd en er nog een resterend tegoed aan het account verbonden is, wordt maandelijks vijf euro van dit tegoed afgeschreven. Dit bedrag wordt maandelijks afgeschreven, totdat het saldo het bedrag van nul euro heeft bereikt, of totdat het account opnieuw geactiveerd wordt. Een account heractiveren kan door in te loggen op je account.

14.5 Indien de gebruiker die zijn lidmaatschap wil beëindigen nog geld op zijn account heeft staan, kan dit enkel en alleen worden uitbetaald indien voor beëindiging het geld is uitbetaald. Hierbij geldt tevens dat de uitbetalingslimiet moet zijn behaald (minimaal 15 euro). Na beëindiging is het niet mogelijk om gebruikersgegevens op te halen en is het dus niet meer mogelijk om een uitbetaling te realiseren.

14.6 Indien een gebruiker verwijderd of geblokkeerd wordt omdat er is gehandeld in strijd met onze voorwaarden, dan heeft de gebruiker geen recht meer op uitbetaling.

14.7 Knoowy garandeert niet dat de dienst van Knoowy te allen tijde zonder beperkingen of storingen toegankelijk is.

Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document